Giáo viên đàn Tranh

Giáo viên đàn tranh

Cô Thương

Tốt nghiệp: Nhạc Viện TP.HCM

Chuyên ngành: Đàn Tranh

Khung giờ giảng dạy: 17:00 – 21:00

Địa điểm: Thủ Đức & Gia sư

Chat with Facebook