Bạn đam mê âm nhạc nhưng không đủ điều kiện theo học hay cảm thấy mình cần được hỗ trợ hướng nghiệp ngành nhạc một cách nghiêm túc.