Đào tạo nhạc công

Khóa học đàn dành cho nhạc công đi show - chương trình ngắn hạn đảm bảo đầu ra sau khi hoàn thành khóa học tại đây.

Nói đến NỐT TRẦM, người ta thường biết đây là...